جدول فرستنده های آنالوگ مشهد

آخرین به روز رسانی :05 مرداد ماه 1394

ردیف

نام شبکه

نام شهر

نام ایستگاه

کانال

1

شبکه اول

مشهد

خلج

63

2

شبکه دوم

مشهد

خلج

66

3

شبکه سوم

مشهد

خلج

7

4

شبکه چهارم

مشهد

خلج

خاموش

5

شبگه استانی

مشهد

خلج

5

6

شبکه خبر

مشهد

خلج

خاموش

7

شبکه آموزش

مشهد

خلج

خاموش

8

شبکه قرآن

مشهد

خلج

54

9

شبکه اول

مشهد

ثامن الائمه

11

10

شبکه دوم

مشهد

ثامن الائمه

9

11

شبکه سوم

مشهد

ثامن الائمه

21

12

شبکه چهارم

مشهد

ثامن الائمه

خاموش

13

شبگه استانی

مشهد

ثامن الائمه

27

14

شبکه خبر

مشهد

ثامن الائمه

خاموش

15

شبکه آموزش

مشهد

ثامن الائمه

خاموش

16

شبکه قرآن

مشهد

ثامن الائمه

خاموش

 

+